Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Leefstijl- & voedingsspecialist (hierna LVS)
Annekie Kiers - LEV&Healthy.
Annekie lid van de beroepsverening Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Tevens in het bezit van een diploma Orthomoleculair Leefstijl & Voedingsspecialist, handelend als Leefstijl & Voedingsspecialist.

Cliënt
degene aan wie door de Leefstijl & Voedingsspecialist advies wordt verleend.

Arts
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de LVS  is verwezen;

Praktijkadres
de locatie waarop de praktijk van de LVS wordt uitgeoefend is Roelof Brinkstraat 8, 7951DW Staphorst.

Artikel 2: Algemeen
De LVS geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De LVS kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de LVS de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de LVS gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de LVS de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particuliere cliënten en zonder BTW voor zakelijke cliënten. De LVS is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de LVS zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt het te betalen bedrag, voorafgaand aan het consult, door storting op het, door LVS opgegeven, bankrekeningnummer. Bij afname van een programma dient het bedrag in één keer voldaan te worden, mits hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen LVS en cliënt (bv. betaling in termijnen).

Artikel 7: Intellectuele eigendom
De LVS behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand verbeteringen in zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de LVS geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt. Tevens mogen ze niet door de cliënt worden uitgereikt of op andere wijze openbaar worden gemaakt, alsmede door de cliënt worden overgedragen aan derden of door de cliënt worden gebruikt anders dan voor het doel waarvoor ze door de LVS verstrekt zijn.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De LVS heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies van de LVS is naar haar aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De LVS sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend, met de opvolging door de cliënt van de door de LVS verstrekte adviezen uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de LVS. De LVS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Voor de start van een programma zal de cliënt een behandelovereenkomst ondertekenen.

Artikel 10: Uw gegevens
De LVS zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de LVS en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LEV&Healthy aangesproken.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van verzekeraar te beslechten.

Staphorst, 19 april 2023